Beleidsnummer: P.01.01

Onderwerp: Privacybeleid voor Werknemers en Sollicitanten in de EER

Naam afdeling: Juridische afdeling

Originele publicatiedatum/laatst herzien: 22 mei 2018

Beleidseigenaar en contactpersoon: Algemeen rechtskundig adviseur

Doel

In dit beleid wordt uitgelegd hoe Brunswick Corporation, haar dochterondernemingen en filialen Persoonsgegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot werknemers en sollicitanten in de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

Toepasbaarheid

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens van alle huidige en voormalige voltijdse en deeltijdse, tijdelijke en vaste werknemers, consultants en onafhankelijke aannemers, afhankelijken en sollicitanten (elk een ‘betrokkene’) die worden ontvangen, verkregen of opgeslagen door een bedrijf van Brunswick.

Definities

Brunswick: Per Betrokkene, de tot de Brunswick-groep behorende onderneming die de Betrokkene in dienst heeft of waar de sollicitatie naar wordt gestuurd.

Verwerker: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op aanwijzing van en namens Brunswick Persoonsgegevens verwerkt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot loonadministratieleveranciers, softwareontwikkelaars of -leveranciers, makelaars van werknemersvoordelen, leveranciers van werknemersvoordelen, opleidingverstrekkers, consulenten van personeelszaken, verzekeringsmaatschappijen en belasting- en boekhoudkundige firma’s.

Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk (inclusief Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales), Zweden en andere landen die later als een onderdeel van de EER kunnen worden beschouwd.

Persoonsgegevens: Zoals aangegeven in de EU Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Verwerking: Bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bewerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, beperken, wissen of vernietigen van gegevens;

Bijzondere categorie Gegevens: Informatie over ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienst of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens, biometrische gegevens en gegevens over gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid van de betrokkene.

Beleid

A. Verzamelen en verwerken.

                  Brunswick verzamelt en verwerkt de volgende categorieën van Persoonsgegevens van Betrokkenen:

 • Identificatiegegevens: naam, leeftijd, geboortedatum, ouderschap, nationaliteit, geboorteplaats, geslacht, privé- en zakelijk adres, privé- en zakelijk telefoonnummer, privé- en zakelijk e-mailadres, ID-nummer, paspoortnummer, rijbewijs, visum en verblijfsvergunning en vervaldata, belastingnummer, RIZIV-nummer, werknemersnummer, foto
 • Familiegegevens: burgerlijke staat, aantal personen die afhankelijk zijn, contactgegevens voor noodgevallen, namen van echtgeno(o)t(e) of partner en zoons/dochters en andere relevante informatie voor toelagen en verzekeringsdoeleinden
 • Opleidingsgegevens: Academische en beroepskwalificaties, data en cijfers, cv, achtergrond en referenties van eerdere functies, talenkennis en andere vaardigheden
 • Trainingsgegevens: cursussen, data, cijfers, uren en vakgebieden
 • Salarissen en andere beloningen: basissalaris, bonus, subsidies, beurzen, vergoedingen, kosten, kasvoorschotten en andere verschuldigde bedragen, sociale voordelen, werkkredieten, extra’s, bankgegevens, valuta, loonfrequentie, toepasselijke tarieven en kortingen
 • Arbeidsvoorwaarden: datum van indiensttreding, afdeling, functie en taken, werkplek, anciënniteit, arbeidsstatus en -type, contract en -voorwaarden, supervisor, ondergeschikten, beoordelingen, promoties, pensioengerechtigdheid, werktijdregistratie (vakantie, afwezigheid, ziekteverlof, zwangerschaps- en vaderschapsverlof, overige vrije dagen), overwerk, ploegenarbeid, werk in het buitenland (datum, duur en plaats), zakenreizen, status van studentenwerker, prepensioen, tuchtregister, procedure en sancties, einddatum en -reden.
 • Toegangsrechten: Geleverde arbeidsmiddelen, geautoriseerde computertoepassingen, toegangsrechten tot computersystemen, internet, e-mail, toewijzings- en annuleringsdata
 • Anders: alle andere Persoonsgegevens die vereist zijn onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving en het contract.

                  Brunswick verzamelt het merendeel van de Persoonsgegevens rechtstreeks van haar werknemers en sommige worden gegenereerd door Brunswick.

                  Wat betreft de Persoonsgegevens met inbegrip van Speciale categorieën van Persoonsgegevens van afhankelijke personen van de werknemer, is het de verantwoordelijkheid van de werknemer om zijn/haar afhankelijke personen te informeren over de verzameling en verwerking, met inbegrip van hun rechten, en hun uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen, indien vereist, voor de verwerking (met inbegrip van overdrachten), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dit beleid.

                  Brunswick verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende werkgerelateerde doeleinden:

 • verslagen en statistieken;
 • performancemanagement en -beoordeling;
 • werving:
 • ondersteuning van de mobiliteit van het personeel;
 • opvolgingsplanning en talentontwikkeling;
 • training;
 • verwerking van voordelen;
 • budgettering en prognose;
 • boekhouding en salarisadministratie;
 • informatieverschaffing over belastingen en sociale zekerheid;
 • het onderhouden van databanken en het verlenen van IT-ondersteuning;
 • ervoor zorgen dat het beleid en de gedragscodes van Brunswick worden nageleefd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Brunswick Ethics Program en daarmee verband houdende onderzoeken;
 • werving en ontslag;
 • personeelsbeheer;
 • personeelsbeheer voor de entiteiten van Brunswick
 • beoordeling van en reactie op problemen op het gebied van beveiliging, gezondheid en veiligheid;
 • het nakomen van contractuele verplichtingen; en
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

                  Brunswick verbindt zich ertoe om Persoonsgegevens te verwerken voor de geïdentificeerde doeleinden van gegevensverwerking, behalve indien beperkt door de toepasselijke wetgeving. Brunswick kan Persoonsgegevens verwerken anders dan voor werkgerelateerde doeleinden zoals hierboven besproken als de verwerking wettelijk vereist is.

                  De rechtsgrondslag voor deze verwerkingsactiviteiten omvat:

 • de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
 • naleving van de arbeidswetgeving, belasting-, sociale zekerheids- en sectorale wetten waaraan Brunswick onderhevig is; en
 • de legitieme belangen van Brunswick, zoals het beheer van de middelen, het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit, het afdwingen van wettelijke rechten en rechtsmiddelen, het verdedigen van rechtsgeschillen en het beheren van klachten of vorderingen; en
 • indien ontvankelijk, toestemming.

                  Brunswick verzamelt en verwerkt de volgende gegevens van bijzondere categorieën:

 • Lidmaatschap van een vakbond, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • In sommige landen, informatie over het lidmaatschap van de kerk, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving; en
 • gegevens over gezondheid.

                  Deze Speciale Categorie Gegevens wordt verwerkt zoals vereist en voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving voor het uitvoeren van de verplichtingen van Brunswick op het gebied van werkgelegenheid, belastingafdrachten, gezondheid en veiligheid op het werk en, voor zover nodig, passende functies op de loonlijst.

                  Brunswick mag ook strafregisters van zijn werknemers verzamelen en verwerken, indien de wet dit vereist (bijvoorbeeld: voor openbare aanbestedingen is Brunswick verplicht het strafblad van zijn directeuren te overleggen).

                  Het verstrekken van Persoonsgegevens is, indien de verwerking daarvan voor Brunswick van essentieel belang is om aan haar contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, verplicht en het niet verstrekken van dergelijke Persoonsgegevens kan ertoe leiden dat Brunswick de overeenkomst moet beëindigen of bepaalde in de overeenkomst aangegane verplichtingen niet kan nakomen.

B. Delen met derde partijen

1. Gegevensverwerkers

                  Brunswick verkoopt geen Persoonsgegevens of verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden voor niet-gerelateerd gebruik. Brunswick geeft Persoonsgegevens aan derde Verwerkers voor verwerking voor de hierboven beschreven werkgerelateerde doeleinden.

 • Brunswick neemt deel aan een gecentraliseerd HR-managementsysteem, Workday genaamd, dat voor de gehele Brunswick-bedrijfsgroep wordt geleverd door Brunswick Corporation die Workday Inc. in dienst heeft genomen om deze diensten te leveren en het systeem te hosten op haar cloudservers in de V.S. Brunswick Corporation heeft een respectievelijke schriftelijke overeenkomst gesloten met Workday Inc. om de bescherming van de Persoonsgegevens in het systeem te garanderen,
 • Brunswick heeft ook loonadministratiedienstverleners.
 • Het Brunswick-concern exploiteert een ethische hotline die wordt beheerd door Navex Global en heeft LRN geïnstrueerd om de werknemers een passende opleiding te geven op het gebied van ethiek met betrekking tot de relevante vragen en problemen. Tijdens deze opleiding ontvangt de dienstverlener basisinformatie over de betrokkene en wordt aan Brunswick doorgegeven of de betrokkene de opleiding heeft afgerond.
 • Brunswick neemt deel aan een gecentraliseerd prestatiebeheersysteem dat wordt beheerd door SumTotal.
 • Brunswick neemt deel aan het wereldwijde milieuveiligheids- en gezondheidsinformatiesysteem (‘AIC’ of ‘ESHIS’) van Brunswick, dat beperkte informatie over werknemers vastlegt, en ook arbeidsongevallen, corrigerende maatregelen en EHS-opleidingen bijhoudt.

                  Alle andere Verwerkers die toegang hebben tot Persoonsgegevens hebben eveneens schriftelijke overeenkomsten gesloten met Brunswick waarin zij worden verplicht de vertrouwelijkheid en veiligheid van Persoonsgegevens te beschermen en de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regels van de AVG en hun nationale wetgeving. Brunswick kan een Verwerker alleen opdracht geven tot de verwerking van Persoonsgegevens in omstandigheden waarin Brunswick de nodige zorgvuldigheid heeft betracht bij de selectie van de Verwerker en voldoende garanties heeft dat de Verwerker redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen zal treffen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om te voldoen aan de vereisten van de AVG en om de bescherming van de rechten van de Betrokkene te waarborgen teneinde ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens te voorkomen. Betrokkenen kunnen een lijst aanvragen van Verwerkers die Brunswick heeft ingeschakeld om Persoonsgegevens te verwerken via de contactgegevens in ‘Artikel I - Contactgegevens’ hieronder.

                  Sommige van deze verwerkers kunnen buiten de EER zijn gevestigd, waartoe de rechtsgebieden behoren waar de betrokkenen zijn gevestigd. Waar dat het geval is, zal Brunswick Persoonsgegevens overdragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy en via geldige mechanismen voor gegevensoverdracht (zie ‘Overdracht,’ hieronder).

 1. Gegevensoverdracht

                  Brunswick zal Persoonsgegevens van Betrokkenen delen met andere bedrijven in de Brunswick groep, anders dan voor verwerking waar dit wettelijk gerechtvaardigd is en nodig is. Brunswick zal Persoonsgegevens van betrokkenen delen met Brunswick Corporation voor gecentraliseerde HR-beheerdoeleinden en andere doeleinden die hierboven in ‘Verzameling en Verwerking’ zijn vermeld:

 • Gecentraliseerde HR-afdeling en -beheer; de toegang is beperkt tot personeel met een ‘need-to-know’-basis, d.w.z. binnen de rapportagelijn van de respectieve werknemer en respectieve managementfuncties, met inbegrip van prestatiebeheer. Deze gegevensoverdracht is gebaseerd op de vervulling van de arbeidsverhouding met de betrokkene.
 • Om een ethische hotline te exploiteren voor de wereldwijde medewerkers van de Brunswick groep, beheerd door Navex Global. Dit houdt in dat het mogelijk is dat informatie over een betrokkene in de EER wordt doorgegeven aan deze verstrekker van de ethische hotline in geval van melding en beheer van incidenten, zoals nader beschreven in de gedragscode. Deze overdracht is gebaseerd op het rechtmatige belang van Brunswick.
 • Voor rapportages en statistieken worden Persoonsgegevens geaggregeerd en geanonimiseerd en beschikbaar gesteld aan Brunswick Corporation en andere bedrijven binnen de Brunswick groep. Deze gegevensoverdracht is gebaseerd op het rechtmatige belang van Brunswick.
 • Voor resource management, het verzekeren van de bedrijfscontinuïteit, met inbegrip van strategische talentplanning, talentbeoordeling, performance management en functionele groepsuitvoering. Deze gegevensoverdracht is gebaseerd op het rechtmatige belang van Brunswick.

                  Daarnaast kan Brunswick Persoonsgegevens openbaar maken anders dan voor werkgerelateerde doeleinden, zoals hierboven besproken, indien dit het geval is:

 • die vereist zijn op grond van de wet of een gerechtelijke procedure, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rechtshandhavingsinstanties;
 • nodig of geschikt is om fysieke schade, schade of verlies van eigendom of financieel verlies te voorkomen;
 • in verband met de verwerving of vervreemding van activa van Brunswick, indien dit in de respectieve individuele situatie toelaatbaar is, of
 • in verband met een onderzoek naar een (vermeende) illegale activiteit of overtreding van het bedrijfsbeleid, voor zover dit wettelijk is toegestaan in het rechtsgebied waar de betrokkene zich bevindt.

C. Bedriftsveiligheid                  

Brunswick onderhoudt de geschikte administratieve, organisatorische, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om Persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, vrijgave, wijziging en vernietiging en dit in navolging van dit Beleid en de informatieveiligheidsprocedures van Brunswick. Alle medewerkers dienen zich aan deze procedures te houden.

                  Alle werknemers die bij de uitvoering van hun taken toegang hebben tot Persoonsgegevens en deze kunnen verwerken (van andere werknemers, klanten, leveranciers of derden), moeten deze procedures, dit Beleid en de toepasselijke wetgeving naleven op een wijze die in overeenstemming is met de verplichtingen van Brunswick in deze zaak. Werknemers mogen alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken zoals hierin beschreven en moeten, in het bijzonder, de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zelfs na beëindiging van de arbeidsrelatie met Brunswick, en moeten deze beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, niet-toegelaten bekendmaking of toegang.

D. Gegevensintegriteit                  

Brunswick neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt accuraat, volledig en actueel zijn en relevant voor het huidige gebruik ervan. Betrokkenen zijn verplicht om Brunswick bij te staan bij het bereiken van dit doel, in het bijzonder door Brunswick te informeren over elke wijziging in de Persoonsgegevens.

E. Overdracht buiten de EER.

                  Met betrekking tot in de EER gevestigde betrokkenen kan Brunswick persoonsgegevens doorgeven aan rechtsgebieden buiten de EER, zoals de Verenigde Staten, waarvan de Europese Commissie of andere autoriteiten niet hebben bepaald dat zij een adequate gegevensbeschermingsregeling bieden. Brunswick gebruikt geldige mechanismen voor gegevensoverdracht voor Persoonsgegevens om een dergelijk adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen, naar eigen goeddunken en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

                  Indien persoonsgegevens van betrokkenen in de EER door Brunswick worden doorgegeven aan een ontvanger binnen de Brunswick groep van ondernemingen in de VS, bieden Brunswick en de ontvangende groepsmaatschappij een adequaat niveau van gegevensbescherming door middel van naleving van de certificering voor het EU-VS Privacy Shield.

                  De bedrijven binnen de Brunswick groep die gevestigd zijn in de VS, evenals hun Amerikaanse gelieerde ondernemingen, divisies, dochterondernemingen die hieronder verder worden geïdentificeerd, voldoen aan het EU-US Privacy Shield-kader en Zwitsers-US Privacy Shield-kader voor persoonsgegevens van Human Resources zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten voor de Human Resources-operaties van Brunswick. Brunswick heeft aan het ministerie van Handel verklaard dat zij zich houdt aan de Privacy Shield-beginselen voor persoonsgegevens van Human Resources. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit Privacybeleid en de Privacy Shield-beginselen, dan zijn de Privacy Shield-beginselen van toepassing. Bezoek https://www.privacyshield.gov/ voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken.

                  De Amerikaanse entiteiten van Brunswick die zich houden aan de Privacy Shield-beginselen omvatten: Attwood Corporation; BBG Logistics, Inc.; Blue Water Finance, Inc.; Boston Whaler, Inc.; Brunswick Commercial & Government Products, Inc.; Brunswick Family Boat Co. Inc.; Brunswick Financial Services Corporation; Brunswick Leisure Boat Company, LLC; Brunswick Marine in EMEA, Inc.; Brunswick Marine Sales Corporation; Brunswick Product Protection Corporation; Cybex International, Inc.; Garelick Mfg. Co.; Land 'N' Sea Distributing, Inc.; Life Fitness International Sales, Inc.; Lund Boat Company; Marine Power International Limited; Marine Power International Pty. Limited; Marine Power New Zealand Limited; Sea Ray Boats, Inc.; en Thunder Jet Boats, Inc.

                  Met betrekking tot persoonsgegevens van Human Resources die worden ontvangen of overgedragen op grond van het Privacy Shield, zijn Brunswick en haar gerelateerde entiteiten onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federale Handelscommissie alsook de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten van de EER. In bepaalde omstandigheden kunt u bindende arbitrage inroepen wanneer andere methoden voor geschillenbeslechting zijn uitgeput, zoals beschreven in Bijlage 1 van het Privacy Shield.

                  Zoals staat beschreven in de Privacy Shield-beginselen, blijft Brunswick verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden ontvangen voor activiteiten van Human Resources onder het Privacy Shield en worden overgedragen aan een derde partij.

 1. Samenwerking

                  Brunswick verbindt zich ertoe om samen te werken met de EU-autoriteiten voor gegevensbescherming (data protection authorities, DPA’s) en de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC) en te voldoen aan het advies van dergelijke autoriteiten met betrekking tot personeelsgegevens die worden overgedragen van de EU en Zwitserland in het kader van de arbeidsrelatie.

 1. Anders

                  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, zullen alle betrokkenen in het algemeen toegang hebben tot het werknemersregister, dat de zakelijke contactgegevens van alle werknemers van Brunswick bevat, zoals naam, functie, telefoonnummers op de werkplek, werkadressen en e-mailadressen.

                  De betrokkenen dienen contact op te nemen met Brunswick via onderstaande contactinformatie met vragen over of en hoe Brunswick hun Persoonsgegevens overdraagt.

F. Rechten van betrokkenen

                  Werknemers hebben het recht op toegang, rectificatie, blokkering en verwijdering van hun persoonsgegevens. Brunswick kan de toegang tot Persoonlijke informatie beperken of weigeren wanneer dergelijke toegang onredelijk bezwarend is of buitensporig duur is onder de omstandigheden, of waar dit wordt toegelaten door geldende wetgeving. Bovendien hebben werknemers het recht om een beperking van de verwerking door Brunswick te eisen, kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en hebben zij recht op gegevensportabiliteit wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op een contract tussen de betrokkene en Brunswick, de betrokkene de persoonsgegevens aan Brunswick heeft verstrekt en de gegevens op geautomatiseerde wijze zijn verwerkt. Deze rechten zijn echter niet onbeperkt en zullen worden beheerd in overeenstemming met het toepasselijke recht.

Om hun rechten uit te oefenen, kunnen de betrokkenen hier contact opnemen met Brunswick met hun verzoek.

G. Bewaren                 

Brunswick zal de Persoonsgegevens van werknemers in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke vereisten bewaren en slechts zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden, of zolang als vereist door de wet of om mogelijke rechtsvorderingen te verdedigen. De bewaar- en/of verwijderingstermijnen zijn nader gespecificeerd in het Beleid inzake het bewaren van documenten.

H. Controleren van technologie.

                  Brunswick heeft een aantal beleidslijnen en procedures geïmplementeerd die in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetgeving om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatietechnologiearchitectuur, het netwerk en de informatiebronnen van Brunswick te beschermen. Het privégebruik van haar systemen is verboden en de betrokkenen zijn schriftelijk op dit verbod gewezen. Ter ondersteuning van deze inspanningen behoudt Brunswick zich het recht voor om, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, alle inhoud of informatie in bezit te nemen, te openen, te bewaken, te onderscheppen en te bekijken die zich in een Brunswick-vestiging of op een Brunswick-systeem of -apparaat bevindt of die via het Brunswick-netwerk wordt verzonden.

                  Brunswick voert onderzoek uit dat nodig is om storingen in het informatiesysteem of onderdelen daarvan op te lossen die de werking of integriteit ervan in gevaar kunnen brengen. De informatie die tijdens deze onderzoeken wordt verzameld, wordt alleen voor dit doel gebruikt en wordt gewist in overeenstemming met ons bewaarbeleid of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

                  Brunswick maakt hiervoor gebruik van logbestanden die alle verbindingen en verbindingspogingen naar het informatiesysteem bevatten. Deze bestanden bevatten de volgende gegevens: datums, werkstations en het onderwerp van de gebeurtenis.

                  Brunswick heeft op afstand toegang tot alle werkstations. Brunswick heeft alleen toegang tot werkstations met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. In het kader van updates en evoluties van het informatiesysteem, en wanneer er geen gebruiker is aangesloten op zijn of haar werkstation, kan het zijn dat Brunswick moet ingrijpen in de technische omgeving van de werkstations, maar het is verboden om toegang te krijgen tot de inhoud van het werkstation.

                  Het kan voorkomen dat geautoriseerd personeel van Brunswick workspaces benadert of bewaakt, inclusief informatie opgeslagen op en gebruik van uw Brunswick computer of andere Brunswick-systemen of -apparaten, voor de veiligheid van anderen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van het management gepast en proportioneel wordt geacht, inclusief het in acht nemen van lokale wetten en voorschriften.

I. Contactgegevens,

            Om toegang te krijgen tot Persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen uit te oefenen, of voor vragen over de beveiliging van gegevens of Persoonsgegevens, dienen de betrokkenen contact op te nemen met de Privacy Council van Brunswick:

Web portal: Beheer van individuele rechten

Telefoon: +1-855-283-1103 (gratis voor Noord-Amerika) of +1-847-735-4002

Schriftelijk:    Privacy Council

                       26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500

                       Mettawa, Illinois 60045, VS

Als u liever in uw eigen taal in plaats van Engels vragen stelt aan of contact opneemt met het Privacy Council, gelieve dan contact op te nemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van personeelszaken of Privacyverbinding(en), die als schakel zal fungeren met het Privacy Council.

J. Uitzonderingen.

                  Het naleven van dit beleid kan beperkt worden tot (a) de mate waarin dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of ethische verplichting; (b) de mate waarin dit nodig is om te voldoen aan verplichtingen over nationale veiligheid, publiek belang of rechtshandhaving; en (c) de mate waarin dit uitdrukkelijk wordt toegelaten door een toepasselijke wet, regel of voorschrift.